Slovensko narodno gledališče Nova Gorica

CCA Dakh, Ukrajina

Renaissance

Evropska gledališka konvencija / European Theatre Convention

on programme

19. 5. 2021. On-line

Shot in one take, on multiple cameras, this futuristic response to the Renaissance mixes new texts with a Shakespearean sonnet, and original music by renowned ‘ethno-chaos’ band DakhaBrakha.

CCA Dakh – Ukraine

Written by Vlad Troitskyi
Lyrics by William Shakespeare
Directed by Vlad Troitskyi
Curated by Andrii Palatnyi
Music: Sonnet by DakhaBrakha
Composers: Iryna Kovalenko, Marko Halanevych, Nina Garenetska, Olena Tsybulska, Vlad Troitskyi
Video Design: Asthik Grygoryan and Mariia Yakovenko
Sound Design: Volodymyr Hrodzytskyi
Produced by GF_LSD: Mariia Yakovenko, Victoriia Fedoriv, Alina Danylova, Andrii Palatnyi
With: Sofiia Baskakova, Igor Dymov, Vira Klymkovetska, Volodymyr Lutikov, Volodymyr Rudenko, Valentyna Melnyk